Flashcard

cameramen

thợ quay phim

cameraman

/ˈkæmərəmæn/

mechanic

thợ cơ khí

mechanic

/mɪˈkænɪk/